GIMNAZIJA ORMOŽ                                                                        

SVET STARŠEV

Hardek 5 a

2270 ORMOŽ

 

Z A P I S N I K

 

1. seje Sveta staršev Gimnazije Ormož, ki je potekala 20. 10. 2009 v prostorih gimnazije s pričetkom ob 16. uri.

Prisotni: Brigita Brajkovič, Vjekoslava Burger, Marija Lorenčič, Valerija Rotar, Jožica Vnučec.

Odsotni: Ante Durmanić, Boštjan Štefančič.

 

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda 1. seje Sveta staršev,
 2. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev,
 3. Obravnava poročila ravnatelja o volitvah predstavnikov staršev v SS po posameznih oddelkih zavoda in sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju SS,
 4. Volitve predsednika in namestnika predsednika SS
 5. Seznanitev s Poslovnikom Sveta staršev in s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda, ki urejajo področje interesov staršev,
 6. Obravnava Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2008/09,
 7. Obravnava LDN za šolsko leto 2009/10 in potrditev nadstandardne ponudbe,
 8. Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada Gimnazije Ormož,
 9. Pobude in vprašanja članov SS,
 10. Razno.

 

 

K točki 1

Ker je predsednici Sveta staršev gospe Irmi Murad prenehal mandat zaradi prenehanja statusa dijaka njenemu otroku, je do izvolitve novega predsednika in njegovega namestnika sejo vodila namestnica predsednice gospa Marija Lorenčič. Najprej je pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost in prebrala dnevni red. Ker nanj ni bilo nobenih pripomb, so člani SS soglasno sprejeli sklep:

 

SKLEP št. 1:

Soglasno se potrdi dnevni red 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2009/10 z dne 20. 10. 2009.

 

K točki 2

Zapisnik 3. seje SS so vsi člani Sveta prejeli na dom po pošti, zato so bili z njim seznanjeni.

Ker nanj ni bilo pripomb, je Svet soglasno sprejel sklep:

 

SKLEP št. 2:

Soglasno se potrdi zapisnik 3. seje SS z dne 14. 05. 2009.

 

K točki 3

Namestnica predsednice SS je predala besedo gospe ravnateljici Klavdiji Zorjan  Škorjanec, ki je prisotne člane SS seznanila o poteku imenovanja predstavnikov staršev v Svet staršev v šolskem letu 2009/10. Povedala je, da je z zaključkom šolskega leta 2008/09 prenehal mandat dvema članicama SS, in sicer gospe Mariji Potočnik in gospe Irmi Murad, ki sta bili predstavnici staršev 4. letnikov. Na svojem 1. roditeljskem sestanku dne 07. 09. 2009  so starši izvolili za predstavnika staršev v SS v:

– 1. a oddelku gospo Valerijo Rotar, Kvedrova ulica 1, 2250 Ptuj,

– 1. b  oddelku gospoda Boštjana Štefančiča, Cvetlična ulica 1, 2270 Ormož,

– 4. a  oddelku gospoda Anteja Durmanića, Ul. Dr. Hrovata 1, 2270 Ormož (zaradi odstopa članice Tatjane Majdič), v ostalih oddelkih pa so ostali predstavniki staršev v SS isti, kot so bili v preteklem šolskem letu.

 

SKLEP št. 3:

Soglasno se sprejme Poročilo o imenovanju članov v Svet staršev.

Ugotovitveni sklep o konstituiranju Sveta staršev:

 

SKLEP št. 4:

Svet staršev Gimnazije Ormož v šolskem letu 2009/10 sestavljajo naslednji člani:

1. Valerija Rotar (1. a)

2. Boštjan Štefančič (1. b)

3. Jožica Vnučec (2. a)

4. Vjekoslava Burger (3. a)

5. Marija Lorenčič (3. b)

6. Ante Durmanić (4. a)

7. Brigita Brajkovič (4. b)

 

K točki 4

Ravnateljica je povedala, da so v 7. in 8. členu Poslovnika Sveta staršev zapisani vsi postopki v zvezi z  izvolitvami predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev. Vse člane je povabila, naj predlagajo kandidate za predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. Člani so predlagali za predsednico gospo Jožico Vnučec, za njeno namestnico pa gospo Marijo Lorenčič. Za izvedbo volitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev je bila imenovana tričlanska komisija v sestavi:

 1. Brigita Brajkovič – predsednica,
 2. Valerija Rotar – članica,
 3. Vjekoslava Burger – članica.

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

SKLEP št. 5

Na podlagi 8. člena Poslovnika Sveta staršev člani Sveta staršev predlagajo naslednjo kandidatno listo za izvolitev predsednika Sveta staršev:

 1. Jožica Vnučec.

 

SKLEP št. 6     

Na podlagi 8. člena Poslovnika Sveta staršev člani Sveta staršev predlagajo naslednjo kandidatno listo za izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev:

 1. Marija Lorenčič.

 

SKLEP št. 7

Komisijo za izvedbo volitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev sestavljajo:

 1. Brigita Brajkovič – predsednica,
 2. Valerija Rotar – članica,
 3. Vjekoslava Burger – članica.

 

Predsednica volilne komisije gospa Brigita Brajkovič je prebrala zapisnik volilne komisije in povedala, da so od 12 razdeljenih glasovnic (2 x po 6 glasovnic) bile vse veljavne in da je bila za predsednico Sveta staršev s 6 glasovi “ZA” izvoljena gospa Jožica Vnučec, za namestnico predsednice pa prav tako s 6 glasovi »ZA« gospa Marija Lorenčič.

Zapisnik volilne komisije je priloga zapisnika 1. seje SS.

 

SKLEP št. 8:

Za predsednico Sveta staršev je izvoljena gospa Jožica Vnučec, za njeno namestnico pa gospa Marija Lorenčič.

 

K točki 5

Gospa Jožica Vnučec se je zahvalila za zaupanje ob izvolitvi za predsednico in prevzela vodenje seje. Besedo je predala ravnateljici, ki je člane Sveta na kratko seznanila s Poslovnikom Sveta staršev in s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda, ki urejajo področje interesov staršev. Ravnateljica je člane opozorila, da so vse informacije v zvezi s pravilniki, pravili … dosegljive tudi na spletni strani Gimnazije Ormož.

 

K točki 6

Člani Sveta staršev so kot prilogo k vabilu prejeli Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2008/09. Predsednica Jožica Vnučec je najprej pohvalila obsežno pripravo Poročila, nato pa besedo predala ravnateljici, ki je Poročilo na kratko predstavila. Ravnateljica je izpostavila velike dosežke na raznih tekmovanjih ter dobre rezultate na maturi. Med drugim je opozorila tudi na nekatere majhne popravke. Le-ti so:

 

str. 13,

tabela 4.5  Popravni izpiti po predmetih, popravi se pri predmetu tj1.- NEM skupaj 8,

str. 31

Poročilo o realizaciji programa izobraževanj zaposlenim, doda Tanja GALUN ZALOŽNIK

in nekaj lepotnih napak.

 

Gospa Brigita Brajkovič je opozorila na slabo realizacijo ur pri predmetu SLO v 1. letniku. Le-ta je bila 92,1%. Ravnateljica je pojasnila vzrok, ki je prispeval k slabi realizaciji ur pri predmetu SLO in še nekaterih drugih predmetih. Povedala je, da so profesorji v lanskem šolskem letu veliko izostajali zaradi številnih izobraževanj na področju posodobitve gimnazijskih programov in bolniških odsotnosti. Gospa Brigita Brajkovič je nato predlagala, da profesorji, ki gredo na izobraževanje, namesto prostih ur, dijakom pripravijo kakšno zaposlitev in s tem tudi onemogočijo dijakom zapuščanje šole. S tem se je strinjala tudi gospa Valerija Rotar in svetovala, naj profesorji dijake pogosto opozorijo, da ob prostih urah ne zapuščajo šole.

Gospo Brajkovič je še zanimalo, kako to, da 19 dijakov ni uspešno končalo 4. letnika in posledično ni moglo pristopiti k opravljanju spomladanskega roka mature. Ravnateljica je  povedala, da je veliko število od teh dijakov prišlo do 4. letnika s popravnimi izpiti. Na popravnem izpitu dijak popravi snov enega letnika, v 4. letniku pa je potrebno obvladati znanje vseh štirih letnikov in tako številni dijaki niso uspeli v kratkem času usvojiti velike količine snovi.  

Po daljši razpravi je Svet staršev sprejel sklep:

 

SKLEP št. 9

Svet staršev je na svoji 1. seji dne 20. 10. 2009 obravnaval Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2008/09 s predlaganimi popravki.

 

K točki 7

Člani SS so k vabilu prejeli tudi predlog LDN za šolsko leto 2009/10. Predsednica SS gospa Jožica Vnučec je spet predala besedo ravnateljici, ki je LDN predstavila. Po kratki predstavitvi je ravnateljica prosila člane SS za odobritev ekskurzije dijakov 1. letnikov, kjer bi si ogledali Postojnsko jamo, Vivarij in Predjamski grad. Člani Sveta so bili mnenja, da se o predlagani ekskurziji odločijo starši na 2. roditeljskem sestanku, ki  bo meseca novembra.

Tudi potrditev nadstandardnih ponudb bo opravljena na naslednji sklicani seji Sveta staršev.

 

SKLEP št. 10

Svet staršev je na svoji 1. seji dne 20. 10. 2009 obravnaval LDN za šolsko leto 2009/10.

 

K točki 8

Ravnateljica je predstavila naloge Šolskega sklada Gimnazije Ormož, nato pa prebrala namen ustanovitve le-tega. Povedala je, da je potrebno oblikovati Upravni odbor, ki je med drugim sestavljen tudi iz treh članov predstavnikov staršev. Vse člane je prosila, da predlagajo kandidate iz Sveta staršev za oblikovanje Upravnega odbora Šolskega sklada Gimnazije Ormož. Člani so predlagali Jožico Vnučec, Valerijo Rotar in Boštjana Štefančiča. Prvi dve kandidatki sta ustno potrdili članstvo za predstavnike staršev v Upravni odbor Šolskega sklada, gospoda Boštjana Štefančiča pa bo o tem obvestila ravnateljica.   

 

SKLEP št. 11

Na podlagi 9. člena Sklepa o ustanovitvi Šolskega sklada Gimnazije Ormož člani Sveta staršev predlagajo naslednje člane: Jožico Vnučec, Valerijo Rotar in Boštjana Štefančiča.

 

K točki 9

Ni bilo razprave.    

 

K točki 10

Glede na izračune stroškov fotokopiranja in nabave papirja v šolskem letu 2008/09 je ravnateljica podala predlog, da se v šolskem letu 2009/10 pobere denar v vrednosti 10 € na dijaka. Po krajši razpravi so člani SS soglasno sprejeli sklep:

 

SKLEP št. 12

Svet staršev se strinja, da šola od dijakov pobere po 10 € na dijaka za  nabavo papirja in tonerjev, in sicer prvo polovico zneska do konca novembra 2009, drugo polovica pa do konca februarja 2010.

 

Ravnateljica še je vse člane SS seznanila z novo spletno stranjo, imenovano šolska svetovalnica, kjer lahko dijaki postavljajo vsa vprašanja v zvezi s problemi okrog šole in pri tem ostanejo anonimni. O tej spletni strani je gospa ravnateljica bila obveščena od šolske svetovalke gospe Alenke Čurin Janžekovič.

 

Seja se je zaključila 18.00.

 

 Zapisnik zapisala:                                                                                              Predsednica Sveta staršev:

      Vida Dovnik                                                                                                              Jožica Vnučec

(Visited 120 times, 1 visits today)