Delo svetovalne službe je zelo raznoliko in med drugim obsega individualno in skupinsko delo z dijaki, karierno svetovanje, sodelovanje z razredniki, delo z nadarjenimi dijaki in z dijaki s statusom dijaka s posebnimi potrebami, v skladu s programskimi smernicami za svetovalno delo v srednjih šolah.

Pri svojem delu kakovostno sodeluje z dijaki, učenci osnovnih šol, s študenti na fakultetah, z zunanjimi strokovnjaki, s starši, z učitelji in vodstvom šole.

Prav tako se povezuje s številnimi zunanjimi institucijami, šolami, fakultetami, zdravstvenimi ustanovami na področju preventive, izobraževanja, raziskovanja in prostovoljnega dela.

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Polona Kosec Krajnc, univ. dipl. ped. in prof. soc.

E-naslov: polona.koseckrajnc@gimnazija-ormoz.si
Telefonska številka: 02 / 62 16 802

Uradne ure: vsak dan od 9. do 11. ure

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Vpeta je v vsakdanje življenje v šoli dela na področju učenja in poučevanja, šolske kulture, klime in reda, telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, ekonomskih stisk, podpore, povezovanja, sprejemanja, zaupanja in razumevanja prav vsakega posameznika s katerim sodeluje.

(Visited 1.497 times, 1 visits today)