Obvezne izbirne vsebine so v gimnazijskem programu obvezni del predmetnika, vpisane v spričevalo in so tako pogoj za napredovanje v višji letnik. Dijakom omogočajo, da ob rednem splošno izobraževalnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih področjih.

Dijaki morajo med šolskim letom voditi evidenco opravljenih ur izbirnega dela OIV na posebnem obrazcu. Hkrati v svojo mapo (portfolijo) vlagajo vse, kar je vezano na izvajanje OIV (delovne liste, refleksije in podobno, če mentor dejavnosti to zahteva). Obrazec in portfolijo ob koncu šolskega leta pregleda razrednik, ki tako ugotovi, ali je dijak obvezne izbirne vsebine opravil v obsegu in na način, kot je določeno.

Če je dijak odsoten na dan dejavnosti, jo mora nadomestiti. Za to poskrbi šola že v času pouka in samo enkrat po pouku v času izpitnega roka (popravni in drugi izpiti).

Z vsemi morebitnimi vprašanji glede OIV se lahko dijaki in profesorji obrnejo na organizatorico OIV – Nino Cerkvenik.

Ponudba dejavnosti bo sproti dopolnjena – odvisno od ponudb, ki jih bomo dobili.

 Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz:

  • obveznega dela, ki ga morajo opraviti vsi dijaki (organizira šola),
  • izbirnega dela, kjer lahko dijaki izbirajo med številnimi dejavnostmi, ki jih ponuja šola in bodo sproti objavljene na oglasni deski ter spletni strani šole (dejavnosti v šolskem letu 2022/23). Druga možnost je izbira vsebin iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo in je objavljen na spletu,
  • V izbirni del spada tudi t.i. prosta izbira – to so dejavnosti, ki jih lahko dijaki opravijo v institucijah izven šole (v obsegu največ 20 ur).

 Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

  • v 1. letniku 90 ur (74 obvezno + 16 izbirno),
  • v 2. letniku 90 ur (65 obvezno + 25 izbirno),
  • v 3. letniku 55 ur (32 obvezno + 23 izbirno) in
  • v 4. letniku 30 ur (12 obvezno + 9 izbirno).

Obrazci za vodenje ur izbirnega dela OIV:

Dejavnosti, ki jih sofinancirajo starši

(Visited 1.166 times, 1 visits today)