POSLANSTVO

Gimnazija Ormož izvaja program splošne gimnazije, katerega poslanstvo je priprava mlade populacije za nadaljevanje šolanja na univerzah, ter program srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja, katerega poslanstvo je priprava mladih za uspešno opravljanje poklica ter za morebitno nadaljnje višje, visoko in univerzitetno izobraževanje. Dijake želimo pripraviti za uspešno življenje, uspešen študij in vseživljenjsko učenje ter jim kot popotnico dati kvalitetno znanje, samostojnost, kritičnost in kreativnost ter vseživljenjske veščine.

 

KRATKA PREDSTAVITEV ŠOLE

Gimnazija Ormož je pričela delovati leta 1998 za potrebe današnjih treh občin; to so Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž. Izobraževala je samo za program splošna gimnazija. V šolskem letu 2014/2015 smo na predlog MIZŠ pridobili dodatno razmestitev srednjega strokovnega programa predšolska vzgoja.

Šola se je v času svojega obstoja integrirala v okolje ter postala potrebna in razpoznavna vzgojno-izobraževalna institucija širšega družbenega pomena, zlasti za naše okolje, ki velja za slabše razvito. Prizadevamo si postati šola s kvalitetnim odnosom do vseh vpletenih v izobraževalnem procesu, dijakom želimo zagotavljati integriteto, jih spodbujati k učenju, permanentnem vseživljenjskem izobraževanju in s pozitivnim pristopom do dela pomagati do uspeha; v času našega obstoja smo že dokazali, da znamo delati z nadarjenimi, s šibkimi v znanju, z dijaki s posebnimi potrebami  (z gibalno oviranimi, s slabovidnimi …). Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljamo delo po individualiziranih programih, kar je posebno pomembno sploh v času največjih obremenitev za dijake. Posebej delamo tudi z nadarjenimi, ki jih identificiramo ter jim za njihovo močnejše področje izmed učiteljev na šoli zagotovimo ustreznega mentorja. Dijakom želimo privzgojiti željo po vseživljenjskem učenju in odgovornost do učenja in lastnega dela.

Na šoli poteka pouk le v dopoldanski izmeni in v novejših ter ustrezno opremljenih prostorih s telovadnico in z možnostjo brezplačne souporabe pokritega bazena pri urah športne vzgoje za dijake.

Pomembna je tudi z vidika možnosti šolanja dijakov v bližini njihovega doma, kar predstavlja manjše finančno breme za družine, iz katerih naši dijaki izhajajo. Projekti in dejavnosti, ki jih izvajamo, pomembno vplivajo na prepoznavnost šole.

Kot prednosti Gimnazije Ormož prepoznavamo naslednje:

 • izvajamo sodobne oblike pouka;
 • učitelji so pri svojem delu strokovni;
 • spodbujamo nadarjene in šibkejše v znanju;
 • bogatimo trajnostna znanja dijakov;
 • posvečamo se vsakemu posamezniku;
 • vzgajamo za samostojnost, ustvarjalnost, humanitarnost, prostovoljstvo;
 • smo ekološko osveščeni;
 • dobro sodelujemo s starši dijakov in z okoljem;
 • šolsko okolje je varno in mirno;
 • šola je sodobno opremljena;
 • dnevno poskrbimo za kvaliteten, okusen in bogat topel obrok.

Šola spodbuja vzgojno delovanje, krepi učne in delovne navade ter s svojo kakovostjo zagotavlja možnost pridobivanja kvalitetnega znanja za nadaljevanje šolanja na univerzi in visokih šolah.

(Visited 4.119 times, 2 visits today)