Na tej strani lahko prebereš:

 • Izpitna pravila
 • Kršitve in ukrepi
 • Vpogled in ugovor na oceno
 • Popravljanje in izboljševanje ocen
 • Ocenjevanje na maturi
 • Pritožbe kandidatov zoper oceno

IZPITNA PRAVILA

PISNI IZPIT

Trajanje pisnih izpitov je določeno s predmetnim izpitnim katalogom. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00 uri, kandidati pa se zberejo v prostoru za opravljanje izpita vsaj 20 minut prej.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita največ 30 minut. S tem da nima pravice do podaljšanja izpita.

Če je izpit sestavljen iz več delov, kandidat ostalih ne sme zamuditi.

Kandidat lahko predčasno konča izpit, vendar ne prvih 30 minut in zadnjih 15 minut.

Neudeležba na izpitu iz neopravičenih razlogov pomeni nič točk.

Kandidat ima lahko pri sebi le ustrezne pripomočke, ki jih predpisuje izpitni katalog za vsak predmet posebej. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo tudi oddati.

Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega prostora.

Med premori kandidati ne zapuščajo učilnice.

USTNI IZPIT

Kandidat ima ustni izpit pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski najmanj tri dni pred pričetkom ustnih izpitov.

Ustni izpiti trajajo  največ 20 minut, kandidat pa ima možnost do 15 minutne priprave.

Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno. Kandidat ne more dobiti nazaj prvega lista!

Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.

KRŠITVE IN UKREPI

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo
 • posedovanje pomožnega listka, mobitela ali drugih nedovoljenih pripomočkov
 • oziranje, pogovarjanje oz. sporazumevanje
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja
 • uporaba pomožnega listka, mobitela, elektronskih pripomočkov in drugih nedovoljenih pripomočkov
 • motenje poteka izpita
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje
 • predložitev dela drugega kandidata
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti
 • zamenjava identitete kandidata

Za kršitve se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin
 • prekinitev reševanja izpitne pole
 • prekinitev dela izpita
 • prekinitev izpita
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature

V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali celi izpit oceni z nič točkami. V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature.

Postopek izrekanja ukrepov

 • ukrepi se praviloma stopnjujejo
 • opomin izreče nadzorni učitelj, tako da to zapiše v zapisnik o poteku izpita
 • o prekinitvi reševanja izpitne pole, prekinitvi dela izpita, prekinitvi izpita in razveljavitvi vseh opravljenih izpitov odloči šolska maturitetna komisija.
 • V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje. O ukrepu odloča ŠMK takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Državno komisijo v treh dneh po prejemu sklepa. Državna komisija o pritožbi odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe.
 • Če nadzorni učitelj prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem je potekal izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Kandidatu, ki ne spoštuje pravil maturitetnega izpitnega reda, se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • Opomin, če ne upošteva ali krši pravila izpitnega reda, moti potek pisnega ali ustnega dela izpita
 • Prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali ponovno krši izpitni red
 • Prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanje izpita, če se ga zaloti pri uporabi nedovoljenih sredstev in pripomočkov.

Kandidatu, ki mu pristojni organ izreče ukrep iz druge alineje prejšnjega odstavka, se ne prizna doseženega števila točk iz dela izpita, pri katerem je storil kršitev.

Kandidat, ki mu šolska maturitetna komisija izrekla ukrep iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena, je iz tega izpita neocenjen.                                  

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske  naprave.

 • posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med pisanjem mature se v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole.
 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oz. drugih nedovoljenih pripomočkov se kaznuje s prekinitvijo dela izpita.

Varstvo pravic kandidatov

Če so bile pri opravljanju izpita kršene določbe Pravilnika o maturi, se lahko kandidat pritoži na šolsko maturitetno komisijo v roku 24 ur. Šolska maturitetna komisija poda odgovor v 24 urah. Če kandidat ni zadovoljen se lahko pritoži na Republiški izpitni center.

Kandidat lahko v roku treh dni po objavi rezultatov pisno zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo. Vpogled je brezplačen. Kandidat lahko najkasneje dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo, vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno, na Državno komisijo za splošno maturo. Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru opravičenega ugovora vrnejo.

Republiška maturitetna komisija odloči o pritožbi brž, ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba vročena. Če je bila pritožba utemeljena, se ocena popravi. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.

Izpitne pole in listi za odgovore se vrnejo kandidatu le na njegovo pisno  zahtevo, ki jo mora predložiti Državnemu izpitnemu centru. Rok za pisno zahtevo je določen z maturitetnim koledarjem.

VPOGLED IN UGOVOR NA OCENO

Vpogled v izpitno dokumentacijo 

Kandidat  lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni  izpitni center(RIC) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene.

Natančne datume najdete na spletni strani RIC-a.

Kandidati pri vpogledu vidijo:

 • kopije izpitnih pol
 • kopije listov za odgovore
 • kopije ocenjevalnih obrazcev
 • točkovnik
 • navodila za ocenjevanje

Poleg tega kandidati prejmejo tudi pisno razlago načina izračuna ocene.

Prošnjo za vpogled v izpitno dokumentacijo napiše vsak kandidat sam in jo pošlje na Državni izpitni center.

Kandidat si lahko izpitno dokumentacijo ogleda v spremstvu še ene osebe. Če se kandidat vpogleda ne more udeležiti, lahko za to pooblasti drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti pooblastilo kandidata. Pooblastila ni potrebno notarsko overiti.

Vpogled v izpitno dokumentacijo je v celoti brezplačen!

Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

Ugovor na oceno

Najkasneje naslednji dan po vpogledu lahko kandidat vloži ugovor.

Obrazložen pisni ugovor skupaj z dokazilom o plačanih stroških ugovora, se vloži na Državno komisijo za splošno maturo, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, ki bo o ugovoru odločila v 60 dneh. Odločitev te komisije je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora se nakaže na naslov:

 • Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Na št. Računa:01100-6030632914, referenca 00 3660871

V plačilnem nalogu se navede vrsta ugovora.  Če je ugovor utemeljen in se ocena popravi, se kandidatu vrne vplačani znesek za stroške ugovora.

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemu denarne pomoči.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku 8 dni od prejema poziva ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.

POPRAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OCEN

Kandidati se na popravo ali izboljšanje ocene prijavijo z obrazcem DZS 1,222. Obvezno pa mora izbrati predmet, ki ga je prijavil v prvi prijavi k maturi. Lahko pa izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič.

Kandidat, ki je bil na maturi uspešen in želi izboljševati ocene, lahko samo enkrat izboljšuje ocene, pri enem ali pri vseh predmetih, ki jih je opravljal na maturi. Upošteva se boljša ocena.

Popravljanje dve leti po opravljanju mature – upošteva se zadnja ocena.

OCENJEVANJE NA MATURI

Splošni uspeh pri maturi se izraža v točkah, kot vsota ocen iz maturitetnih predmetov. Pri predmetih opravljenih na višji ravni zahtevnosti se vsoti prišteje dodatno število točk, in sicer:

 • gornji polovici ocene odlično (5) + 3 točke
 • ocenama iz spodnje polovice ocene odlično (5) in zgornje polovice ocene prav dobro (4) + 2 točki
 • ocenama iz spodnje polovice ocene prav dobro (4) in zgornje polovice ocene dobro (3) + 1 točka

Kandidat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. Maksimalno število točk na maturi je lahko 34. Minimalno število točk na maturi je 10 točk.

Razlaga 40. člena Pravilnika o maturi:

Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov skupnega dela mature dosegel najmanj 80% točk potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih ocenjen pozitivno in je vsej pri dveh izmed njih dosegel oceno dobro (3).

PRITOŽBA KANDIDATOV ZOPER OCENO

Kandidat ima pravico vložiti pritožbo zoper izpitno oceno na Republiško maturitetno komisijo v treh dneh po objavi rezultatov.

Državni izpitni center – RIC odloči o pritožbi brž ko je to mogoče, vendar najkasneje v enem mesecu od dneva pritožbe.

Kandidat, ki se samo pritoži na oceno in čaka na odgovor RIC-a, ki je lahko dolg tudi do 30 dni, mora skupaj s pritožbo oddati tudi prijavo na jesenski rok mature, ki jo vedno lahko prekliče vsaj dva dni pred pričetkom mature. V nasprotnem primeru, če RIC ne ugodi njegovi pritožbi, zamudi 30 dnevni rok za oddajo prijave na jesenski rok mature.

(Visited 58 times, 1 visits today)