Vljudno vas vabimo na razstavo “Tujerodne vrste – prezrta grožnja”, ki jo bomo gostili v tednu od 22.- 25. aprila 2014 v avli Gimnazije Ormož. Razstavo so pripravili v Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Katedra za botaniko. S tem dogodkom želimo obeležiti 22. april – dan Zemlje in opozoriti na ranljivost planeta, na katerem živimo.

Tujerodne vrste ali invazivke so poleg podnebnih sprememb in onesnaženja še en dejavnik ogrožanja ekosistemov. Ljudje so že stoletja iz tujih krajev prinašali zanimive in uporabne rastline in živali, ki jih zaradi njihovega tujega izvora imenujemo tujerodne vrste. Večino vrst, ki jih danes uporabljamo v prehrani, so v naše kraje prinesli že pred nekaj stoletji, z njimi se srečujemo vsak dan in smo na njihov tuj izvor že skoraj pozabili. V zadnjih desetletjih človek nove vrste namerno ali nenamerno prenaša v novo okolje, v katerem prej niso bile prisotne, zaradi povečanja transporta blaga in izdelkov ter mobilnosti ljudi.

V novem okolju se ob odsotnosti naravnih sovražnikov ustalijo, oblikujejo velike populacije in se začnejo hitro širiti. Takšne vrste lahko povzročijo škodo domorodnim vrstam in spreminjajo njihove življenjske prostore, imajo škodljive vplive na zdravje ljudi (strupene, alergene vrste, prenašalci bolezni) ter povzročajo škodo biotski raznolikosti.

Šele v zadnjih desetletjih se zavedamo grožnje, ki jo tujerodne vrste predstavljajo za naravo. Tujerodne vrste so npr. japonski dresnik, žlezava nedotika, želva rdečevratka, nutrija, potočna postrv, signalni rak, tigrasti komar, zebraste školjke v Blejskem jezeru.

Spoznajmo jih!

Razstava je nastala v sklopu projekta Thuja, ki ga izvajajo Zavod Symbiosis, Botanično društvo Slovenije, Turistično društvo Boštanj in Društvo Akvaviva. Projekt Thuja je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Avtorji razstave: Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet, Leon Kebe, Martina Bačič, Božo Frajman, Nejc Jogan, Simona Strgulc Krajšek

Zapisala: Vesna Pintarić, prof. bio.

 

(Visited 42 times, 1 visits today)