Na podlagi 18. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), 57. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 39. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja prilagoditev šolskih obveznosti po javno veljavnem izobraževalnem programu (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program) dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku perspektivnemu športniku, dijaku vrhunskemu športniku in dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave (v nadaljnjem besedilu: dijak tekmovalec).

II. VRSTE STATUSOV IN POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSOV

2. člen
(vrste statusov)

Vrste statusov so:

 • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
 • status dijaka perspektivnega športnika,
 • status dijaka vrhunskega športnika,
 • status dijaka tekmovalca.

3. člen
(pogoji za pridobitev statusa)

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko pridobi dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih.

Status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Status dijaka vrhunskega športnika lahko pridobi dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

III. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA IN OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT

4. člen
(postopek pridobitve statusa)

Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi s pisno vlogo na šoli, kjer ima status dijaka in opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu.

V vlogi iz prejšnjega odstavka je potrebno navesti tudi:

 • za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobražuje, podatke o šoli, na kateri se dijak vzporedno izobražuje, in o izobraževalnem programu, po katerem se vzporedno izobražuje,
 • za pridobitev statusa dijaka perspektivnega športnika podatke o nacionalni panožni športni zvezi, pri kateri je dijak registriran in podatke o tekmovanjih dijaka v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez,
 • za pridobitev statusa dijaka vrhunskega športnika podatke o pridobljenem statusu vrhunskega športnika,
 • za pridobitev statusa dijaka tekmovalca podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto oziroma do 31. marca tekočega šolskega leta, če se šolsko leto začne 1. marca, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

5. člen
(sklep o pridobitvi statusa)

O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

V obrazložitvi sklepa o pridobitvi statusa je potrebno dijaka seznaniti tudi z razlogi za mirovanje in prenehanje statusa po tem pravilniku.

Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt.

Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto.

6. člen
(vsebina osebnega izobraževalnega načrta)

Z osebnim izobraževalnim načrtom, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, se določi:

 • obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
 • obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
 • roke in način ocenjevanja znanja,
 • roke in način izpolnjevanja drugih obveznosti,
 • roke za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju osebnega izobraževalnega načrta,
 • druge pravice in obveznosti šole in dijaka.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

7. člen
(priprava osebnega izobraževalnega načrta)

Osebni izobraževalni načrt pripravi strokovni delavec, ki ga imenuje ravnatelj.

Strokovni delavec pripravi osebni izobraževalni načrt v sodelovanju z dijakom in ga uskladi z oddelčnim učiteljskim zborom ter s starši, če to želijo.

Če se dijak vzporedno izobražuje, strokovni delavec uskladi osebni izobraževalni načrt tudi s strokovnim delavcem drugega izobraževalnega programa oziroma druge šole.

Za dijaka perspektivnega športnika oziroma dijaka vrhunskega športnika, strokovni delavec uskladi osebni izobraževalni načrt tudi s športnim društvom oziroma z nacionalno panožno športno zvezo.

Za dijaka tekmovalca strokovni delavec uskladi osebni izobraževalni načrt tudi z organizacijo, ki organizira ali vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

IV. MIROVANJE OZIROMA PRENEHANJE STATUSA

8. člen
(mirovanje statusa)

Dijaku status lahko miruje:

 • če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
 • če ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več programskih enotah oziroma predmetih,
 • če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
 • v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
 • iz drugih utemeljenih razlogov.

O mirovanju in obdobju mirovanja statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor.

9. člen
(prenehanje statusa)

Dijaku status preneha:

 • če ob poteku obdobja mirovanja statusa ne izpolni obveznost iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena,
 • če preneha pogoj za pridobitev statusa,
 • če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,
 • če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
 • na njegov predlog oziroma na predlog staršev,
 • s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.

O prenehanju pogoja za pridobitev statusa je dijak dolžan obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja.

O prenehanju statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor, športno društvo, nacionalno panožno športno zvezo ali organizacijo, ki organizira ali vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

V. VARSTVO PRAVIC DIJAKOV

10. člen
(pritožba na sklep)

Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev statusa in sklep o prenehanju statusa je dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo oziroma komisijo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožbena komisija) v skladu z Zakonom o gimnazijah oziroma Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju v roku osmih dni po prejemu sklepa.

Pritožbena komisija odloči o pritožbi najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pritožbe.

Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

VI. KONČNI DOLOČBI

11. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/98 in 56/07), uporablja pa se še do 31. avgusta 2009.

12. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2009.

Št. 0070-5/2009

Ljubljana, dne 24. aprila 2009

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister za šolstvo in šport

(Visited 82 times, 1 visits today)