Uradni list RS, št. 78/07, 45/10

Velja od 28.8.2007

Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) izdaja minister

PRAVILNIK o šolskem koledarju v srednjih šolah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja trajanje in razporeditev organiziranega izobraževalnega dela (v nadaljevanju: pouk), trajanje in razporeditev šolskih počitnic, pouka proste dneve ter roke za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin.

II. ŠOLSKO LETO IN TRAJANJE POUKA

2. člen
(šolsko leto in pouk)

Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega koledarskega leta. Šolsko leto se lahko v poklicnem in strokovnem izobraževanju začne tudi 1. marca in konča 28. februarja naslednjega koledarskega leta.

Pouk se začne 1. septembra in konča 24. junija. Za dijake, ki so šolsko leto začeli 1. marca, se pouk konča najkasneje zadnji dan februarja v naslednjem koledarskem letu.

Dijaki zaključnih letnikov končajo pouk v skladu s šolskim koledarjem iz 14. člena tega pravilnika. 

3. člen
(omejitve)

Če je z izobraževalnim programom določen tak obseg izobraževanja, ki ga ni mogoče izvesti do 24. junija, se po tem datumu lahko izvaja le praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu se lahko izvaja tudi ob pouka prostih dnevih.

Če traja izobraževanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja dve leti in pol, traja pouk v zaključnih letnikih najdlje do 15. januarja.

Organizirana priprava na splošno maturo, poklicno maturo oziroma zaključni izpit za zaključne letnike traja od zaključka pouka do roka, določenega s šolskim koledarjem iz 14. člena tega pravilnika.

4. člen
(ocenjevalna obdobja)

Pouk je v šolskem letu organiziran praviloma v dveh ocenjevalnih obdobjih.

Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 15. januarja, drugo pa od 16. januarja do zaključka pouka.

Če se šolsko leto začne 1. marca, traja prvo ocenjevalno obdobje do 24. junija, drugo pa od 1. septembra do 28. februarja naslednjega koledarskega leta.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko učiteljski zbor oziroma programski učiteljski zbor v načrtu ocenjevanja predlaga več ocenjevalnih obdobij in njihovo trajanje.

Če se dijaki praktično usposabljajo z delom pri delodajalcu v strnjeni obliki najmanj štiri mesece, je to čas enega ocenjevalnega obdobja. 

5. člen
(letni delovni načrt in načrt ocenjevanja)

Svet šole določi z letnim delovnim načrtom organizacijo, razporeditev in načine izvedbe vseh oblik organiziranega izobraževalnega dela, ki jih določa izobraževalni program.

Sestavni del letnega delovnega načrta je tudi načrt ocenjevanja.

6. člen
(trajanje pouka)

Pouk traja 5 dni v tednu, razen če minister s šolskim koledarjem ne določi drugače.

7. člen
(urnik)

Tedenski razpored pouka se določi z urnikom.

Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj, razen če svet šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom odloči drugače.

8. člen
(odmor)

Med urami pouka imajo dijaki najmanj 5 minut odmora, enkrat dnevno pa praviloma 30 minut, vendar ne manj kot 20 minut.

III. POUKA PROSTI DNEVI

9. člen
(pouka prosti dnevi)

Pouka prosti dnevi so:

– z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,

– šolske počitnice,

– en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,

– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole – dan šole.

10. člen
(počitnice)

Dijaki in vajenci srednjih šol v Republiki Sloveniji imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.

Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki se vključijo v počitnice.

Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.

Zimske počitnice trajajo en teden in se začnejo tretji ponedeljek v februarju.

Prvomajske počitnice trajajo od 27. aprila do izteka prvomajskih praznikov.

Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta tekočega šolskega leta.

IV. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

11. člen
(izpitni roki)

Roke za opravljanje splošne mature in poklicne mature določita na podlagi šolskega koledarja iz 14. člena Državna komisija za splošno maturo oziroma Državna komisija za poklicno maturo, za zaključni izpit pa pristojni organ za zaključni izpit.

S šolskim koledarjem so določena obdobja opravljanja izpitov v posameznih izpitnem roku, in sicer:

– spomladanskem (po koncu pouka),

– jesenskem (od 16. avgusta do 20. oktobra),

– zimskem (med 1. februarjem in 1. marcem).

Izpiti, s katerimi dijaki popravljajo oceno letnika, se lahko opravljajo najprej po petih dneh po končanem pouku.

Šola lahko za dijake, ki se izobražujejo izredno, če se pouk izvaja modularno oziroma če obstajajo utemeljeni razlogi, določi izpitne roke tudi izven rokov, določenih s šolskim koledarjem.

12. člen
(opravljanje izpitov)

Šola mora dijakom zagotoviti, da v šolskem letu lahko opravljajo:

– sprejemne izpite v skladu z vpisnimi roki in postopki,

– diferencialne izpite najmanj v dveh izpitnih rokih,

– dopolnilne izpite najmanj v dveh izpitnih rokih,

– popravne, predmetne in druge izpite v treh izpitnih rokih.

Če je pouk posameznega predmeta razporejen tako, da ne traja do 24. junija, lahko dijak po pravilih, ki veljajo za spomladanski izpitni rok, v zimskem izpitnem roku enkrat opravlja posamezni izpit.

V tem primeru je izkoristil enega od dveh možnih izpitnih rokov za opravljanje izpitov v šolskem letu.

V. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL

13. člen
(obvestila in spričevala)

Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju razen zadnjem se dijakom razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po ocenjevalni konferenci.

Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju razdeli ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja dijakom, ki so bili ob koncu pouka neuspešni, in dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom še niso opravili praktičnega usposabljanja.

Spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku se dijakom razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po končanem pouku. Dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu še po 24. juniju, se podeli spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku najkasneje do 27. avgusta.

Spričevala o splošni oziroma poklicni maturi se dijakom razdelijo v skladu s koledarjem opravljanja splošne oziroma poklicne mature, spričevalo o zaključnem izpitu pa s koledarjem opravljanja zaključnega izpita.

Spričevala o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu se lahko slovesno razdelijo v roku, ki ga določi šola z letnim delovnim načrtom. Šola izda maturitetno spričevalo na zahtevo maturanta tudi pred slovesno razdelitvijo.

VI. IZVAJANJE PRAVILNIKA

14. člen
(šolski koledar)

Minister, pristojen za šolstvo, najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu izda šolski koledar za naslednje šolsko leto.

15. člen
(izjeme)

Šola lahko v soglasju z ministrom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi, če zagotovi ustrezno realizacijo izobraževalnega programa.

Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

16. člen
(uporaba pravilnika)

Ta pravilnik se uporablja tudi za dijake, ki se izredno izobražujejo, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne šole, ki nimajo koncesije.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(smiselna uporaba pravilnika)

Določbe tega pravilnika se v skladu z zakonom smiselno uporabljajo tudi za vajence.

Vajencem morata biti do 30. avgusta zagotovljeni dve možnosti za opravljanje izpita iz posameznega predmeta.

18. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Uradni list RS, št. 17/97, 40/99, 69/02 in 84/06).

19. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2007 dalje.

Št. 0070-59/2007 Ljubljana, dne 27. avgusta 2007 EVA 2007-3311-0009

dr. Milan Zver l.r. Minister za šolstvo in šport  

 

(Visited 34 times, 1 visits today)