Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja, sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega oddelka, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku. Svet staršev daje soglasje predlogom za nadstandardne programe, mnenje pri predlogih o razvoju šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja pri poročilih o učnem uspehu in vzgojno izobraževalni problematiki ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

(Visited 490 times, 1 visits today)