GIMNAZIJA ORMOŽ                                                                            

SVET STARŠEV

Hardek 5 a

2270 ORMOŽ

 

Z A P I S N I K

 

2. seje Sveta staršev Gimnazije Ormož, ki je potekala 17. 11. 2009 v prostorih gimnazije s pričetkom ob 16. uri.

Prisotni: Valerija Rotar, Boštjan Štefančič, Marija Lorenčič, Jožica Vnučec.

Opravičeno odsotni: Brigita Brajkovič, Vjekoslava Burger.

Odsoten: Ante Durmanić.

 

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda 2. seje Sveta staršev,

2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev,

3. Izvolitev predstavnika v Svet šole,

4. Obravnava in potrditev nadstandardne ponudbe iz LDN-ja za šolsko leto 2009/10,

5. Pobude in vprašanja članov Sveta staršev,

6. Razno.

 

K točki 1

Predsednica Sveta staršev gospa Jožica Vnučec je najprej pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost in prebrala dnevni red. Ker nanj ni bilo nobenih pripomb, so člani SS soglasno sprejeli sklep:

 

SKLEP št. 1:

Soglasno se potrdi dnevni red 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2009/10 z dne 17. 11. 2009.

 

K točki 2

Predsednica SS je na kratko pregledala zapisnik in sklepe 1. seje z dne 20. 10. 2009 ter predlaga obravnavo. Ker pripomb ni bilo, je bil soglasno sprejet sklep:

 

SKLEP št. 2:

Soglasno se potrdi zapisnik 1. seje SS z dne 20. 10. 2009.

 

 

K točki 3

Za izvedbo izvolitev predstavnika v Svet šole je bila imenovana tričlanska komisija v sestavi:

  1. Valerija Rotar – predsednica,
  2. Marija Lorenčič – članica,
  3. Boštjan Štefančič – član.

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

SKLEP št. 3:

Na podlagi 13. člena Poslovnika Sveta staršev člani Sveta staršev predlagajo naslednjo kandidatno listo za izvolitev predstavnika v Svet šole:

  1. Anica Tanšek
  2. Boštjan Štefančič
  3. Romana Nedog
  4. Jožica Vnučec

 

SKLEP št. 4:

Komisij za izvedbo volitev predstavnika v Svet šole sestavljajo:

  1. Valerija Rotar – predsednica,
  2. Marija Lorenčič – članica,
  3. Boštjan Štefančič – član.

 

Predsednica volilne komisije gospa Valerija Rotar je prebrala zapisnik volilne komisije in povedala, da so od 4-ih razdeljenih glasovnic bile vse veljavne in da je bil za predstavnika Sveta staršev v Svet šole z dvema glasovoma izvoljen Boštjan Štefančič. Po en glas sta si pridobili še Romana Nedog in Jožica Vnučec.

Zapisnik volilne komisije je priloga zapisnika 2. seje SS.

 

SKLEP št. 5:

Za predstavnika v Svet šole se izmed predstavnikov Sveta staršev imenuje Boštjan Štefančič.

 

K točki 4

Ravnateljica je na kratko predstavila nadstandardno ponudbo v LDN za šolsko leto 2009/10.

Povedala je, da pri delu nekaterih dejavnosti v okviru OIV sodelujejo tudi starši s finančnimi sredstvi. V glavnem gre to za stroške prevoza in vstopnin, tečajev ter bivanja v taborih. Po kratki razpravi so člani Sveta sprejeli sklep:

 

SKLEP št. 6:

Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardni ponudbi v LDN za šolsko leto 2009/10.

 

K točki 5

Gospa Jožica Vnučec je predlagala spremembo 6. člena v Poslovniku, in sicer, da naj bi zapisnike pisal eden izmed članov Sveta staršev.

Vprašala je, kako je s statusom športnika pri negativnih ocenah. Ravnateljica je odgovorila, da v primeru negativnih ocen dijaka, status športnika miruje. Gospa Rotar je vprašala ali je možno, da se dijak, v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni, opraviči za spraševanje. Ravnateljica je odgovorila, da bo opozorila kolektiv na takšne primere in da glede tega ne bo težav.

 

Prisotni člani Sveta so predlagali, da bi bili zapisniki sej Sveta staršev objavljeni na spletni strani in na oglasni deski šole.

 

K točki 6

Ravnateljica je prisotne seznanila s potekom in situacijo razmestitve novega programa -zdravstvena nega na Gimnaziji Ormož.

 

Seja se je zaključila 18.00.

 

  

Zapisnik zapisala:                                                                                                Predsednica Sveta staršev:

Marija Lorenčič                                                                                                               Jožica Vnučec

(Visited 100 times, 1 visits today)