Opis projekta/programa: »Hočem pomagati okolju«.

»Hočem pomagati okolju« je program, ki združuje več aktivnosti. Dijake Gimnazije Ormož in preko njih širšo lokalno skupnost bi s tem programom želeli spodbuditi k premisleku, zaznavanju okoljske problematike in aktivnemu odzivanju nanjo. Želimo povzročiti spremembe v mišljenju in delovanju. Glede na pridobljene podatke bodo izvedene delavnice in izdelane strategije za spremembe. Ob upoštevanju idej dijakov in potrebnih strokovnjakov bo zaposleni organiziral konkretne akcije – npr. izdelava in namestitev košev za ločevanje odpadkov, izdelava načrta za varčevanje z energijo, izdelava brošure za ozaveščanje in podobno. Uspešno izveden projekt bo pomenil nova znanja in zlasti spremembo v mišljenju in delovanju dijakov in ostalih ljudi iz okolja. Vzgajati posameznika, ki bo odgovoren do sebe in okolja, se nam zdi izjemnega pomena.

Projekt je sestavljen iz naslednjih delavnic, ki bodo potekale vsak drugi mesec.

1. delavnica: Predstavitev projekta

Trajanje: 1 šolska ura
Namen, cilj: Seznanitev dijakov z vsebino, s cilji in potekom projekta.
Vsebina: Posnetek stanja, oblikovanje rešitev in poti do njih.

2. delavnica: Zrak in podnebne spremembe

Trajanje: 2 šolski uri.
Namen, cilj: Dijaki ozavestijo dogajanje na področju podnebnih sprememb.
Vsebina: Posledice podnebnih sprememb, kot jih čutijo dijaki.
Način izvedbe: Predstavitev o podnebnih spremembah. Dijaki izdelajo slogane na temo »Boj proti podnebnim spremembam«, grafično (slika, fotografija) predstavijo stanje.

3. delavnica: Energetika

Trajanje: 2 x 2 šolski uri.
Namen, cilj: Dijaki spoznajo načine varčne rabe energije.
Vsebina: Seznanitev s porabo energije na šoli in možnostmi varčevanja.
Način izvedbe: Dijaki ob pomoči  poslovnega sekretarja pregledajo stroške ogrevanja električne energije in porabe vode na šoli. S tehniko brain storming (možganska nevihta) poiščejo ideje za bolj varčno rabo energije. Izdelajo in po šoli razporedijo nalepke, ki opozarjajo na ugašanje luči in zapiranje vodovodnih pip.

4. delavnica: Ravnanje z odpadki

Trajanje: 2 x 2 šolski uri.
Namen, cilj: Preveriti odnos ljudi do ločevanja odpadkov, izdelati in namestiti koše za ločevanje odpadkov na šoli.
Vsebina: Strategija ločevanja odpadkov.
Način izvedbe: Dijaki se s samostojnim raziskovanjem virov seznanijo s strategijo ločevanja odpadkov (kaj spada med steklo, plastiko, papir, pločevinke). Dijaki skupaj s koordinatorjem in sociologom izdelajo anketo s katero v okolju preverijo odnos ljudi, do ločevanja odpadkov. V sodelovanju z likovnim pedagogom in hišnikom izdelajo in namestijo koše za ločevanje odpadkov na šoli. Dijaki se s samostojnim raziskovanjem virov seznanijo s strategijo ločevanja odpadkov (kaj spada med steklo, plastiko, papir, pločevinke).V vmesnem času dijaki izvedejo anketo v lokalni skupnosti in predstavijo rezultate na naslednjem srečanju.

5. delavnica: Tla in kmetijstvo

Trajanje: 2 x 2 šolski uri.
Namen, cilj: Dijaki spoznajo vpliv kmetijstva na okolje.
Vsebina: Seznanitev z različnimi oblikami kmetovanja in posledicami le teh na okolje.
Način izvedbe: Koordinator predstavi posledice »običajnega« kmetovanja na okolje (tla, voda). Dijaki skupaj s koordinatorjem obiščejo Bio kmetijo Zel, kjer se seznanijo s ekološkim kmetovanjem. Za zaključek dejavnosti pripravijo dijaki argumente ZA in PROTI ekološkemu kmetovanju.

6. delavnica: Voda

Trajanje: 2 x 2  šolski uri.
Namen, cilj: Dijaki izmerijo (ne)onesnaženost vode v okolju.
Vsebina: Analiza vode.
Način izvedbe: Dijaki skupaj s profesorjem kemije in biologije pregledajo stoječe in tekoče vode v okolju. Vabljen strokovnjak iz Komunalnega podjetja. Predstavi analizo pitne vode v okolju in jim razkaže čistilno napravo.

7. delavnica: Osveščenost, informiranost

Trajanje: Minimalno 2 x 2 šolski uri.
Namen, cilj: Predstaviti dijakom in širši javnosti ugotovitve, ki so jih dijaki pridobili v okviru projekta Hočem pomagati okolju.
Vsebina: Ozaveščanje javnosti o problemih in možnih rešitvah v povezavi z varovanjem okolja.
Način izvedbe: Dijaki pregledajo zbran material prejšnjih delavnic. Odločijo se za načine predstavitev: Izdelava brošure za ozaveščanje, priprava plakatov, organizacija okrogle mize, priprava radijske oddaje, časopisni članek, internetna stran Gimnazije Ormož.

Nameni projekta »Hočem pomagati okolju«

  • Posnetek stanja med dijaki in v lokalni skupnosti v zvezi z vprašanji varovanje okolja in varčna raba energije.
  • Senzibilizirati mlade (dijake) in druge v zvezi z vprašanji varovanje okolja in varčna raba energije.
  • Izdelati strategije, kako varovati okolje in gospodarno ravnati z energijo.
  • Spremeniti mišljenje in delovanje v zvezi z vprašanji varovanje okolja in varčna raba energije.

Cilji in konkretni rezultati projekta »Hočem pomagati okolju«

  • Načrtovana, izvedena in evalvirana anketa o odnosu ljudi do okolja in o ravnanju z energijo.
  • Izdelane strategije potrebnih sprememb.
  • Informirani in uzaveščeni posamezniki v zvezi v vprašanji varovanja okolja in rabo energije.
  • Izvedene delavnice s konkretnimi aktivnostmi (izdelava košev, brošure …).
  • Drugačen odnos in ravnanje posameznikov do okolja. 

Koordinatorica: Darka Frangež

(Visited 48 times, 1 visits today)